Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Ondernemer: De natuurlijke of rechtspersoon die producten direct vanuit de webwinkel aan consumenten aanbiedt.
 2. Consument: De natuurlijke persoon die een overeenkomst aangaat met de ondernemer.
 3. Overeenkomst direct vanuit de webwinkel : Een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop direct of op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst op afstand uitsluitend gebruik gemaakt wordt van 1 of meer technieken voor communicatie op afstand.
 4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 5. Bedenktijd: De termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingrecht.
 6. Herroepingsrecht: De mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst.
 7. Dag: kalenderdag.
 8. Duurtransactie: Een overeenkomst direct vanuit de winkel of op afstand met betrekking tot een reeks van producten waarvan de levering- en/of afname verplichting in de tijd is gespreid.
 9. Duurzame gegevensdrager: Elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2: Ondernemer

email-adres:info@streepjevoorwonen.nl
KVKnr:67271979
BTWnr:NL002028135B27

Artikel 3: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consumentbeschikbaar gesteld in te zien in de webshop.
 3. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke productvoorwaarden van toepassing zijn, worden deze bij de producten vermeldt.

Artikel 4: Het aanbod

 1. Indien een aanbod onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod zal zo volledig en nauwkeurig mogelijk zijn. Bij gebruikmaking van afbeeldingen kunnen deze afwijkend zijn.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn. In het bijzonder:
 4. De prijzen zijn incl. BTW
  5.Wij verzenden via PostNl en wij handhaven de door PostNl gestelde tarieven.

Artikel 5: De Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaardt, bevestigd de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, zal de ondernemer zorgen voor een veilige webomgeving. Bij elektronische betaling zorgt de ondernemer voor passende veiligheidsmaatregelen.

Artikel 6: Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen.
 2. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Daarna gaat het risico direct over naar de consument.

Artikel 7: Garantie

 1. De door ondernemer te leveren goederen voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd, mits anders vermeldt.
 2. De consument hoort het geleverde direct bij levering te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit overeenkomt met het afgesprokene. Eventuele gebreken dienen binnen 2 weken na ontvangst schriftelijk aan de ondernemer te worden gemeld. De consument dient de ondernemer in de gelegenheid te stellen de garantie/klacht te onderzoeken. Indien is vast komen te staan dat de klacht gegrond is zal de ondernemer alles in het werk stellen het product te vervangen of te herstellen. Indien de klacht ongegrond blijkt te zijn, komen de kosten daardoor ontstaan ten koste van consument.
 3. Tenzij anders word vermeldt geldt op de goederen de garantietermijn die de fabrikant hanteert. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie, verzend- en voorrijkosten bij consument in rekening worden gebracht.
 4. Iedere vorm van garantie vervalt indien een gebrek is ontstaan ten gevolge van ondeugdelijk gebruik, onjuiste opslag of onderhoud.
 5. Indien de consument tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.
 6. Indien men een uitlopend model heeft aangeschaft via een onzer aanbiedingen dan zal bij uitzondering hier geen garantie op kunnen worden verleend.
 7. Het recht op vervanging komt de consument niet toe indien het gebrek redelijkerwijs te herstellen is.
 8. Afwijkingen aan het geleverde betreffende kleur, slijtvastheid, structuur en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende, gebruikelijke normen, dan wel handelsgebruik, kunnen het recht op garantie en/of schadevergoeding beperken of uitsluiten.

Artikel 8: Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.
  Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
  Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
  Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

  Artikel 9 – Kosten in geval van herroeping

   Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
   Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
   Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
   De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.